زندگیه عیسی مسیح به مازندرانی

زندگی عیسی- به شهادت مریم مجدلیه

زندگی عیسی، این فیلم زنونِ وسّه عشق و مژده خِدا ره کامل و قِشنگ نشون دنه زنونِ قلبِ دله نشینه تا وشون زندگی واقعی ره پیدا هکنن.

 • 1:01:04

  زندگی عیسی- به شهادت مریم مجدلیه - تمام ویدئو

 • 1:08

  1 عنوان و پیش درامِد

 • 1:15

  2 مریِم مجدلیه رفقه سره شونه

 • 2:29

  3 آفِرینش

 • 1:27

  4 وسوسه و انسانه سِقوط

 • 2:12

  5 ابراهیم

 • 1:18

  6 اشعیا

 • 1:56

  7 مریِم پیغوم بیته

 • 1:16

  8 مریِم الیزابت پلی شونه

 • 1:18

  9 یوسفِ جواب

 • 0:23

  10 دِنیا بیموئنه عیسی مسیح

 • 1:04

  11 شمعونِ پیشگویی

 • 0:50

  12 شرحِ دنیا بیموئنه موجزه وار

 • 1:31

  13 عیسی یحیایِ دست تعمید گِرنه

 • 1:36

  14 عیسی باته نوشتها سر انجام بیته

 • 3:54

  15 مریم مجدلیه دیوای جه آزاد بونه

 • 1:15

  16 رفقۀ سره، انتخاب شاگردون و هِمراهی زنون

 • 0:52

  17 روم غارِت هکرده اما عیسی امید بیارده

 • 1:09

  18 عیسی بیوه زنایِ ریکا ره زنده هکرده

 • 3:57

  19 کوه سرِ موعظه

 • 5:54

  20 چولو سرِ زنا

 • 2:14

  21 ایمان و دعا ره یاد به داهن

 • 1:11

  22 عیسی گِناکارای جا وقت اِشته

 • 3:09

  23 اتّا زِنا با مریضی خونریزی

 • 1:52

  24 یائروسِ کیجا زنده بونه

 • 1:39

  25 عیسی ۵۰۰۰ نفر ره خراک دنّه

 • 1:39

  26 عیسیِ جه پیروی هکردن ره تعلیم

 • 1:58

  27 شَبّاتِ دلۀ شِفا

 • 0:53

  28 رهبرانی دینی و افسرای رومی عیسی جه ناراحِت بونِنه

 • 1:19

  29 فقیر زِنای هدیۀ

 • 2:59

  30 زن زِناکار بخشیده بَییه

 • 0:58

  31 یهودا حاضر بونه به عیسی خیانت هکنه

 • 1:59

  32 خیانت به عیسی و ونه دستگیری

 • 4:29

  33 عیسی دادگاه دله

 • 4:20

  34 عیسی صلیب ره شه دوشِ سر بورده و مصلوب بَییه

 • 0:47

  35 مریِم شمعونِ حرفا ره شه یاد ایارنه

 • 0:58

  36 عیسی دِزمردی ره وعدۀ بهشت دنّه

 • 1:07

  37 تاریکی و بمردنِ عیسی

 • 2:21

  38 عیسی دفن بونه

 • 1:23

  39 زنون و آرمگاه خالی

 • 2:37

  40 مریم مجدلیه عیسی زنده بَیی ره بدیه

 • 2:18

  41 مریم مجدلیه بمردن و زنده بَیّنِ عیسی ره شرح دنّه

 • 1:55

  42 شخصاً خِدا ره بشناسیّن

 • 3:12

  43 رفقه اِیمان ایارنه

 • 1:38

  44 زندگی مسیحی

 • 1:22:31

  45 زندگی عیسی- فیلم با ونه رزهکاری

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.